• ข่าวเด่น
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรม
 • ข่าวเด่น

  ข่าวเด่น

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียน

 • การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2555

  การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2555

 • มหาดไทยร่อนหนังสือห้าม

  มหาดไทยร่อนหนังสือห้าม "ผู้ว่าฯ-ขรก." ในสังกัดเ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2555

  ประกาศรายชื่อผู้ได้เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2555

 • การอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการศึกษา

  การอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

 

ประชุมสัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์

 

 

Read more...

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

17 กันยายน 2555 ร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศีกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more...

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2555

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2555

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2555 “การนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” Khurusapha Teacher Researcher ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 13 กันยายน 2555 เช้าเข้าสัมมนาทา...

งวิชาการ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" เย็นร่วมงาน เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธาสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555 “ในโอกาสประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ” ในวันที่ 13-15 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จ. ชลบุรี

 

Read more...

มหาดไทยร่อนหนังสือห้าม "ผู้ว่าฯ-ขรก." ในสังกัดเล่น "เฟซบุ๊ก" ขณะทำงาน

มหาดไทยร่อนหนังสือห้าม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ว่า มีหนังสือจากนายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 ด่วนที่สุด   เรื่อง มาตรการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมแนบสถิติการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตให้ด้วย     สำหรับ หนังสือดังกล่าว อ้างว่า ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555 พบว่า  โดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ปรากฏว่า  เป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง จากเว็บไซต์ของต่างประเทศในลักษณะออนไลน์ เช่น facebook อีกทั้งระบุว่า การใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก     ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง เช่น facebook ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์ และงดการใช้งานเว็บออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. พร้อมกับแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อ ไป

Read more...

การอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการศึกษา

การอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการศึกษา


เรื่อง  การอบรมครูด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกแห่ง
อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ ศธ 04021/2209 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม          รุ่นที่ 1                                        จำนวน 1 ชุด

                    2.บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม          รุ่นที่ 2                                        จำนวน  1 ชุด

                    3.บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3                          จำนวน 1 ชุด

                        ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้โรงเรียนในสังกัดแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้พิจารณาผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้  รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2555  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2555 และรุ่นที่ 3  ในวันที่ 3 กันยายน 2555   ณ   โรงแรมธนินทร กรีนปาร์คจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้

                        1.แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

                        2.เนื่องจากการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  โรงเรียนละ  4  เครื่อง เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น

                        3.ให้กำกับข้าราชการครูผู้เข้ารับการอบรมไปรายงานตัวลงทะเบียน ในวันเปิดการอบรมวันแรกของแต่ละรุ่น  ระหว่างเวลา  07.30 – 08.30 น.    ณ     สถานที่อบรมโรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ดโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                         (นายบวร  เทศารินทร์)

                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทร.043-889105

รายละเอียดตามแนบ

 

เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ลงเวลาเข้ารับการอบรม ลายมือชื่อ
เวลามา เวลากลับ
1 นางมะลิจันทร์ บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พินิจราษฎร์บำรุง      
2 นายโกวิท  มัชฌิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองตอกแป้นวิทยา      
3 นายประสิทธิ์ ภูจอมผา ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองอิเฒ่าวิทยา      
4 นายพีรวัฒน์   วงษ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผดุงราษฎร์วิทยา      
5 นายไพบูลย์ นาชัยลาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนดอนยูงวิทยายน      
6 นายครองทรัพย์ หน่อสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวงัววิทยาคาร      
7 นายฉลาด  อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียน ฮ่องฮีวิทยา      
8 นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ดอนกลอยโนนชาด      
9 นายสมควร ฉายผุด ผู้อำนวยการโรงเรียน คำไฮวิทยา      
10 นายวัฒนา นาสมปอง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงน้อย      
11 นายเพทาย ภูมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา      
12 นายธัชพล  ใจศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกุดสังข์      
13 นายชวนจิต  ภูมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองไม้พลวงวิทยาคม      
14 นายอวิรุธ  มูลเอก ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี      
15 นายกำพล  อุปัชฌา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเสียววิทยาสรรพ์      
16 นางสุมาลา  รักษานาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ขมิ้นพัฒนวิทย์      
17 นายมาโนช  ภูคงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนดอนม่วงงาม      
18 นายอารยันต์ แสงนิกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน นาดีหลุมข้าววิทยา      
19 นายเสมียน คำเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อุ่มเม่าวิทยา      
20 นายเชาวเมนทร์  นรแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน หลักด่านวิทยา      
21 นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน ปอแดงวิทยา      
22 นายทวีสิน คชโส ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกศรีวิทยายน      
23 นายกิตติชัย  ไกรพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงบังวิทยา      
24 นายสุรชัย  บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวนาคำจรูญศิลป์      
25 นายปิยกุล  อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสูงวิทยา      
26 นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองไผ่รัฐบำรุง      
27 นายสวาท  น้อยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางามแก่นลำดวนวิทยา      
28 นายทรงศักดิ์ ประคำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา      
29 นายวิทยา  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนสิมอนุเคราะห์      
30 นายประยูร  มังสังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบ้านดอนกลาง      
31 นายสุนิตย์ โพธิ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหัวช้าง      
32 นางพูนสุข  ศักดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สร้างมิ่งประสิทธิผล      
33 นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ยางคำวิทยา      
34 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแกวิทยาคม      
35 นายชิณภัทร  อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบัว      
36 นายประดิษฐ์ นันทะสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแวงบ่อแก้ว      
37 นายบรรจง  สุชาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสาวิทยาสรรพ์      
38 นายสมศักดิ์  ภูภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแวงฮี      
39 นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี      
40 นายบุญชม  ภูหัวไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์      
41 นายไมตรี   อินอุ่นโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขามวิทยาคม      
42 นางสุมาลัย  ภูศิลาแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกศรี      
43 นายสุทัด  ช่างนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ดอนขีวิทยา      
44 นายชอบ  โพธิหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร      
45 นายอำนาจ  หารัญดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เชียงสาศิลปสถาน      
46 นายณัฐพงศ์  ศรีแสนยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกคำวิทยา      
47 นายสุพเมธ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเว่อวิทยานุกูล      
48 นายพินิจ  อุดมถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน โพธิ์ศรโปร่งแควิทยาเสริม      
49 นายปรีชา คำภาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกก่องราษฎร์นุกูล      
50 นายประกาย  ภูขมัง ผู้อำนวยการโรงเรียน คำแมดพิทยาสรรพ์      
51 ว่าที่ รต.คำตัน เค้าแคน ผู้อำนวยการโรงเรียน เชียงงามวิทยาคาร      
52 นายนพดล  พิมพิไสย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดอนยานางศึกษา      
53 นายศราวุธ  ศรีประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านป่าแดง      
54 นางกชภรณ์  เนื่องโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองขาม      
55 นายอนันตสุข  นาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกุงราษฎร์วิทยา      
56 นายสมพร  ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองเสือ      
57 นายฤทธิเทวัญ  ภูหานาม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแสง      
58 นายศิริพงษ์ คำอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นาแกราษฎร์อำนวย      
59 นางคนึงพร  ภูภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นาเชือกวิทยาสรรพ์      
60 นายกมลจิต  วงศ์เชียงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง      
61 นายจำปี  มัจจุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นากุงวิทยาเสริม      
62 นายจรัส  อินทะพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยเตยวิทยา      
63 นายเทอดเกียรติยศ  คำโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน สะอาดนาดีศิลาวิทย์      
64 นายพิจิตร  ชิณมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คำไฮวิทยา      
65 นายอุดร  เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกเจริญวิทยา      
66 นายมีชัย  พิมพิวาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง      
67 นายวรยุทธ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหอไตรราษฎร์บำรุง      
68 นายระวี  ลาดล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน สระแก้ววิทยา      
69 นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกุงศรีวิทยาคม      
70 นายจรินทร์ ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ไชยศรีเรืองวิทย์      
71 นายวชิรพงษ์ จุฑาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไชยวารวิทยาคม      
72 นายธีรพงษ์ โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่อนสังข์วิทยา      
73 นายพงศกร ภูช่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมเสาเล้าวิทยา      
74 นางกาญจนา วรพันธุ ผู้อำนวยการโรงเรียน สว่างกิจวิทยา      
75 นายกมลศักดิ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองไผ่      
76 นายสาคร  คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสมบรูณ์วิทยา      
77 นายพิมล  เหล่าอัน ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองมันปลาวิทยา      
78 นายไพจิตร  ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองแฝกหนองหว้าวิทยา      
79 นายกฎทบวง รัตนพลที ผู้อำนวยการโรงเรียน พรมศรีสว่าง      
80 นางแสงไทย ดวงปากดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คำถาวรเจริญวิทย์      
81 นายนิพนธ์ ภูคงคา ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์      
82 นายสุพล  คำแหงพล ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกเครือวิทยา      
83 นายสุพจน์ นาสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชารัฐศึกษา      
84 นายชัชวาลย์ ทัพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จินดาสินธวานนท์      
85 นายอภิชัย  ดาวดึงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองโนวิทยา      
86 นายทวี  คำเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยยางดงวิทยา      
87 นายสนิท  ศรีสุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สายปัญญาสมาคม      
88 นางยุพิน  เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองใหญ่วิทยา      
89 นายนิกร  นามโส ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง      
90 นายทองใส  จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนางาม      
91 นายสมนึก ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียน นาบงวิทยา      
92 นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองชุมแสง      
93 นายมานิตย์ ทิพย์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นามูลสมบูรณ์วิทย์      
94 นายแดงต้อย มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมนหนองหินวิทยาคาร      
95 นายเสนอ  กัลยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองสวงวิทยาคม      
96 นายเก่ง  มัธยมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สว่างศรีโคกครึม      
97 นายคม  เอกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบัวชุม      
98 นายปัญญา  สมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองแข้วิทยา      
99 นายอุทัย  นนทะบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คำขามวิทยา      
100 นายวีระชัย มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นาอวนวิทยาสิทธิ์      
101 นายทองพูน คำเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน สำราญประภาศรี      
102 นายประเสริฐ อาสนาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทรทองวิทยาคาร      
103 นายวินัย วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คำโองวิทยา      
104 นายวิชัย  เนตรมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ภูฮังวิทยาคาร      
105 นายนัฏฐพนธ์  ทองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยเม็กราษฎร์บำรุง      
106 นายบุญมา ภูมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกุดท่าลือ      
107 นายพานิชย์ ศรีหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวดงวิทยา      
108 นายอภิชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียน เนินลาดวิทยา      
109 ว่าที่ รอ.เดชฤทธิ์ วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่อคำประชานุเคราะห์      
110 นายบัญชา เสนาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์      
111 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านชัยศรี      
112 นายบวร ภูแสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนเตาไหหนองแก      
113 นายสุวรรณ ภูระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้าดหาดทรายมูล      
114 นายสมพงษ์ ฤาชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พิมูลวิทยา      
115 นายธานี ภูสดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คำใหญ่วิทยา      
116 นายทักษิน  เชิ้อสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทรายทองวิทยาคม      
117 นายโกวิท ฉวัรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสะอาดราษฎร์อำนวย      
118 นายวิโรจน์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองแสงวิทยา      
119 นายจรัญ สมภาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ยางเนียมพัฒนา      
120 นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน นาสีนวลอุดมเวศม์      
121 นายประสิทธิ์  หลอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา      
122 นายเฉลิม คงแสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองโนวิทยาคม      
123 นายทินกร  อรัญโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหินราษฎร์บำรุง      
124 นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกุงไทยวิทยาคม      
125 นายวิศูตย์ เรืองเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์      
126 นายนรากร เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองบัววิทยาเสริม      
127 นายชนินทร์ ภูต้องใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนกุดโดนวิทยาคม      
128 นายสมหวัง  อัครราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา      
129 นายสุนทรา กุลาสา ผู้อำนวยการโรงเรียน นาค้อวิทยา      
130 นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ป่าหวายศึกษา      
131 นายสุรพงษ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองปะโอประชาอุทิศ      
132 นายเคน  อาจดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองแวงประชาสรรพ์      
133 นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์      
134 นายยงยุทธ บุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คำมันปลาผดุงวิทย์      
135 นายบัญญัติ ปรีพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองแวงม่วง      
136 นายสมาน  ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าคันโทวิทยายน      
137 นายเดชา บุญศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์      
138 นายวีระศักดิ์ จันทะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน กุดจิกวิทยาคาร      
139 นายดำรง เสนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแสนสุข      
140 นายยุทธชัย ภักดิ์กำจร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคำแคน      
141 นายเกษม ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอนแก่นวิทยาเสริม      
142 นายสดใส  ภูเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกกลาง      
143 นายศรายุทธ เชื้ออัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง      
144 นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าเมืองสำราญวิทย์      
145 นายสุวรรณ  มูลปลา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองแซง      
146 นายทำนอง  ภูเกิดพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนอำนวย      
147 นายสุเนตร  ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ยางอู้มวิทยาคาร      
148 นายจรัญ มุสิกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงสวรรค์อุดมมิตร      
149 นายดาวเรือง  สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงสมบูรณ์ประชารัฐ      
150 นางพนาพร  ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงบังอำนวยวิทย์      
151 นายวัชรินทร์ นิกรแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นาตาลวิทยาคม      
152 นายธานินทร์ วรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเกิ้งสลากกินแบ่งสงเคราะห์      
153 นายวัลลภ  ภูจอมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านชัยศรีสุข      
154 นายชาญ ยอดประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน มิตรมวลชน 5      
155 จ.ส.อ.นพพร นวลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คำบอนวิทยาสรรพ์      
156 นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนชัยประชาสรรพ์      
157 นายมิตรประชา ทะรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน น้อยดอนข่าประชาสามัคคี      
158 นายประเจน ทบวอ ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนศิลาสว่างวิทย์      
159 นายฤทธิรงค์ นาถมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โคกประสิทธิ์วิทยา      
160 นายสมควร  ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน บัวสะอาดส่งเสริม      
161 นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองคูวังเดือนห้าวิทยา      
162 นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสีสุก      
163 นางวชิรนุช พรหมภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองเม็กวิทยา      
164 นายไพบูลย์ โนนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านชาดวิทยาคาร      
165 นายถาวร  แสนพันดร ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์      
166 นายสำเริง สุจิตตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าแห่วิทยาคม      
167 นายนริศ ภูอาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนเขว่าเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม      
168 นางเกศรา ทะรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม      
169 นายเทอดเกียรติ  ขูรูรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา      
170 นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา      
171 นายทองพูน ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน กุดฆ้องชัยวิทยา      
172 นายวิระ  รักษามิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วังยางวิทยาคาร      
173 นางรัตนพร ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์      
174 นางวราภรณ์ กลางทา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลลำปาว      
175 นายกำพล  สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน กิตติรวี      
176 นางเสถียร  ไชยศรีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ธนาศิริวัฒนศึกษา      
177 นายพจนาถ  ภูสาริ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมบัณฑิต      
178 นางกฤษณา บุตรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลชุลีพร      
179 นางอุษา อ่อนสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลธษพลศึกษา      
180 นางวัชราภรณ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลพรประดิษฐ์      
181 นางสาวสายชล คำชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลอุดมพร      
182 นายนนทพัทธ์ วงศ์สุพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลพรวิรุฬห์      
183 นายชำนิ บุญศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน รุ่งรัศมีเดชาวิทย์      
184 นายอนุชา  นาแถมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เพชรผ่องพันธุ์      
185 นางนิตกัญญา พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ธนพรวิทยา    

 

 

 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
      วันที่         สิงหาคม 2555    
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ   ลายมือชื่อ
1 นางนัชชานันท์ ฤทธิ์ประดิษฐ์ พินิจราษฎร์บำรุง        
2 นางบุญร่วม  ลินลา พินิจราษฎร์บำรุง        
3 นางภัทรีพันธ์  สีพูแพน หนองอิเฒ่าวิทยา        
4 นางศิริวรรณ นาไชย หนองอิเฒ่าวิทยา        
5 นางประครอง บัวบาน ชุมชนดอนยูงวิทยายน        
6 นาววัชรี  ไชยภา ชุมชนดอนม่วงงาม        
7 นายวีระพล ภูผาจิตต์ ชุมชนดอนม่วงงาม        
8 นายศิริพงษ์ ภูการุณ บ้านหนองเสือ        
9 นายพิบูลย์ เลิศมงคล ผดุงราษฎร์วิทยา        
10 นางสุภาภรณ์ ภูอุ้ม ผดุงราษฎร์วิทยา        
11 นายสุริยันต์  ภูผายาง บ้านสาวิทยาสรรพ์        
12 นายไพบูลย์ วรรณศรี บ้านสาวิทยาสรรพ์        
13 นางสุปรีดา  ภูนาสูง โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม        
14 นางเนตรนภา ชารีรักษ์ โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม        
15 นางยุพาภรณ์ สุริสาร บ้านหนองแวงบ่อแก้ว        
16 นางวิภารัตน์ นารคร บ้านหนองแวงบ่อแก้ว        
17 นางนิตยา อุดมรัตน์ บ้านแกวิทยาคม        
18 นางทัศนีย์ ศรีแก้ว บ้านแกวิทยาคม        
19 นายกีรศักดิ์  สอนอาจ หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์        
20 นางเทียนทอง ธาตุรักษ์ หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์        
21 นางบังอร เขตบุญไชย ดอนยานางศึกษา        
22 นางพัชราพันธ์ โพธิ์ชารี ดอนยานางศึกษา        
23 นายสมพูน สีหาโภชน์ หนองกุงราษฎร์วิทยา        
24 นางสาววิลาวัลย์ ภูศรีดาว หนองกุงราษฎร์วิทยา        
25 นายธีระพงษ์ ธาตุรักษ์ โนนสูงวิทยา        
26 นางน้อมจิตร  ธาตุรักษ์ โนนสูงวิทยา        
27 นางบุญสวย  นาสะอ้าน ห้วยเตยวิทยา        
28 นายพิชัย  ทองดี ห้วยเตยวิทยา        
29 นางสาวรัตนา  ทองเจริญ โพนสิมอนุเคราะห์        
30 นางสาวสายใจ  ทิพพิชัย หลักด่านวิทยา        
31 นางนุชนาถ  ภูกองชนะ ฮ่องฮีวิทยา        
32 นางศรีสมพร  จันทะเลิศ ฮ่องฮีวิทยา        
33 นายบุญรอด  ภูต้องสี นาเชือกวิทยาสรรพ์        
34 นางเกษราภรณ์ สุธรรมา นาเชือกวิทยาสรรพ์        
35 นายบุญชู  ศรีจันทร์ บ้านดงอัคะประชาสามัคคี        
36 นางรัศมี ภูดินทราย บ้านหนองเสือ        
37 นางวรนันท์  มัจจุปะ นาแกราษฎร์อำนวย        
38 นางพยอม  สตาสิทธิ์ โคกคำวิทยา        
39 นางสาวสมประสงค์ อาจฤทธิ์ โคกคำวิทยา        
40 นางวไลพร  มาตรา โคกก่องราษฎร์นุกูล        
41 นางจัญจลา  ดำรงวิทย์ โคกศรีวิทยายน        
42 นางสิริพร จันโทภาส โคกศรีวิทยายน        
43 นางอำพร  ภูผาจิตต์ ปอแดงวิทยา        
44 นางทองเติม น้อนเสนา บ้านดงน้อย        
45 นางสมคิด  บุญราวิกุล ขมิ้นพัฒนาวิทย์        
46 นางบังอร นาถ้ำพลอย โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี        
47 นางเพ็ญศรี วรรณจักร ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา        
48 นางอุทัยวรรณ ธาตุรักษ์ คำไฮวิทยา        
49 นางอรทัย พรหมมากุล คำไฮวิทยา        
50 นางประนอม ศรีแก้วน้ำใส ยางคำวิทยา        
51 นางสุไพรัตน์  ชินสีห์ ยางคำวิทยา        
52 นายประทีป ทิพย์พิชัย วัดบ้านดอนกลาง        
53 นายกฤติกา  นามบุดดี บ้านหนองหัวช้าง        
54 นางบุปผาชาติ จันทเขต หนองไผ่รัฐบำรุง        
55 นางกฤษณา  ภูสมนึก หนองไผ่รัฐบำรุง        
56 นางถนอม  ยนต์ชัย หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง        
57 นางจิราวรรณ นามวัย นากุงวิทยาเสริม        
58 นางวิจิตร์นาวัน  ภูแล่นกี่ ดอนกลอยโนนชาด        
59 นางจำเนียร มัชฌิมา บ้านหนองตอกแป้นวิทยา        
60 นางสุพิน  จารุณี บ้านหนองตอกแป้นวิทยา        
61 นางอมรรัตน์  อิ้งจะนิล หัวงัววิทยาคาร        
62 นางเสงี่ยม โกฎิรักษ์ หนองไม้พลวงวิทยาคม        
63 นางสุพัตรา  ขันดี หนองไม้พลวงวิทยาคม        
64 นางพรเพ็ญ  โพนกองเส็ง เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา        
65 นางบัวจันทร์  ไชยชมภู เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา        
66 นายธวัช หาญพรม ท่าแห่วิทยาคม        
67 นางสดชื่น  ศรีบุญเรือง ท่าแห่วิทยาคม        
68 นางสุภาพร  คำชมภู หนองคูวังเดือนห้า        
69 นายบุญเหลือ  นาทองหล่อ หนองคูวังเดือนห้า        
70 นายสวัสดิ์ เฉลิมแสน โนนเขว่าเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม        
71 นายสมจิตร สุขศรีตรี โนนเขว่าเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม        
72 นางศิรารัตน์ นาถมทอง โคกประสิทธิ์วิทยา        
73 นางโสภา คำบับพา โคกประสิทธิ์วิทยา        
74 นางฑัศดาพร  ศรีศิริ บ้านชาดวิทยาคาร        
75 นางณทัยรัตน์  สีพูแพน บ้านชาดวิทยาคาร        
76 นางศุภวดี  นาถมทอง น้อยดอนข่าประชาสามัคคี        
77 นายบุญเหลือ นาทองหล่อ หนองคูวังเดือนห้า        
78 นางสาวประพิศ วิเศษชู น้อยดอนข่าประชาสามัคคี        
79 นางจีรภา  นามแก่นท้าว โนนชัยประชาสรรพ์        
80 นายไสว  ชาติแพงตา วังยางวิทยาคาร        
81 นางนัชชา  จันทร์สำราญ วังยางวิทยาคาร        
82 นายพิชัย  ศรีชาติ ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา        
83 นายจำนงค์  พลาศรี หนองเม็กวิทยา        
84 นางกาบแก้ว ธนบดีพิเชษฐ โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์        
85 นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุ บ้านโนนอำนวย        
86 นายศักดิ์  วิชาชัย บ้านแสนสุข        
87 นางพิกุล  สายนาโก นาตาลวิทยาคม        
88 นางปาวรีย์ คำแดงใส นาตาลวิทยาคม        
89 นางประริชาด เหมือนนาดอน บ้านหนองแสง        
90 นางสำราญ พรสีมา บ้านเสียววิทยาสรรพ์        
91 นางสายเพชร ภูคงกิ่ง บ้านเสียววิทยาสรรพ์        
92 นางสมร  ศรีธรรมแสง อุ่มเม่าวิทยา        
93 นางเรณู  ภูนายาว อุ่มเม่าวิทยา        
94 นางสงกรานต์ อินเอี่ยม ดงสวรรค์อุดมมิตร        
95 นายอุฤทธิ์  อินเอี่ยม ดงสวรรค์อุดมมิตร        
96 นางชุติมา  กำนาดี ดงสมบูรณ์ประชารัฐ        
97 นายจำนงค์ กำเกิดดี ดงสมบูรณ์ประชารัฐ        
98 นายสังข์ อรรคบุตร ขอนแก่นวิทยาเสริม        
99 นายส่งเสริม ถำวาปี ขอนแก่นวิทยาเสริม        
100 นางวาสนา คำก้อน ดงบังอำนวยวิทย์        
101 นางภิระพันธ์ วงศ์ภักดี บ้านเกิ้งสลากกินแบ่งส่งเคราะห์170        
102 นายสุริยา ศิลากุล คำบอนวิทยาสรรพ์        
103 นางวัชรีภรณ์ แสงบุญเกิด มิตรมวลชน 5        
104 นางวราภรณ์ สายเสมา บ้านชัยศรีสุข        
105 นางสาวเวศ ไชยบุดดี ท่าเมืองสำราญวิทย์        
106 นางสาวศรีลักษณา ลีสีคำ บ้านโคกกลาง        
107 นายณัฐพล เหมกุล หนองปะโอประชาอุทิศ        
108 นายสินธุชัย  ทิพกุล คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา        
109 นางจารุวรรณ ศิริจันทร์ คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา        
110 นางพัชราภรณ์ ปรีพูล หนองแวงม่วง        
111 นางกิติมา  กุลาสา บ้านกุดท่าลือ        
112 นางบัวพิศ ไชยต้นเทือก บ้านกุดท่าลือ        
113 นางนิรมล  ภูอยู่เย็น นางามแก่นลำดวน        
114 นายวีระชัย  ไชยสีหา นางามแก่นลำดวน        
115 นางเทียมรุ้ง  ภูสอดเงิน สร้างมิ่งประสิทธิผล        
116 นายเชิดชัย  ทองคำ สร้างมิ่งประสิทธิผล        
117 นางปิยนาถ  ภูขาว บ้านหนองบัว        
118 นายเจริญ ภาระโข บ้านหนองบัว        
119 นางศิริญา อ่อนพรรณา บ้านหนองแวงฮี        
120 นายสิทธิเดช เกษี บ้านหนองแวงฮี        
121 นางสุจิตตรา ประจงกูล ดงบังวิทยา        
122 นางสาวรัชฎาภรณ์ มาตรา  หนองบัววิทยาเสริม        
123 นางประไพ เสนฤทธิ์ หนองบัววิทยาเสริม        
124 นายอิสเรศ  ภูกันดาน อนุบาลอุดมพร        
125 นางสาวจตุพร  โพธิ์สารัตน์ อนุบาลอุดมพร        
126 นายบุญเยี่ยม  ศรีพอ ชุมชนหนองหินวิทยาคาร        
127 นางสาวธนัญญา  เหล่านายอ ชุมชนหนองหินวิทยาคาร        
128 นางสมบูรณ์  ณ กาฬสินธุ์ ประชารัฐศึกษา        
129 นางรติพร  เนตรมุข ประชารัฐศึกษา        
130 นางสรารัตน์  ทัพพันธุ์ จินดาสินธวานนท์        
131 นางทองแดง ภูมิศรี หนองโนวิทยา        
132 นางเสริมศรี  ศิริโสดา ห้วยยางดงวิทยา        
133 นางลัคณา  คำเรืองศรี ห้วยยางดงวิทยา        
134 นางสุพรม  วิชาชัย ภูฮังวิทยาคาร        
135 นายวัฒนา  อุ่นเจริญ ดอนขีวิทยา        
136 นางดรุณี  จันทร์เรือง ดอนขีวิทยา        
137 นางเฉลิมศรี  ภูบานเช้า สะอาดนาดีศิลาวิทย์        
138 นายวิโรจน์ เวียงอินทร์ ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม        
139 นางมะลิวรรณ เมิดไธสง ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม        

 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน  2555 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
      วันที่         สิงหาคม 2555    
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ   ลายมือชื่อ
1 นางละเอียด  นาดโทน คำใหญ่วิทยา        
2 นางวิไลวรรณ  เสนฤทธิ์ คำใหญ่วิทยา        
3 นางสุเนตร  ภวสุริยกุล บ้านทรายทองวิทยาคม        
4 นางสาวจินตนา  ชาวงษี บ้านทรายทองวิทยาคม        
5 นางสุพิศ  ลิตุ เนินลาดวิทยา        
6 นางสาววนิดา  สาระฆัง ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล        
7 นางรัตนา  ยุทธศรี ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล        
8 นายสุทธิสม  คงแสนคำ ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์        
9 นางสุภารัตน์  บุษดี ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์        
10 นางติยาภรณ์  ห้าวจันทึก บ้านชัยศรี        
11 นางพูลสุข  สิทธิจินดา หน่อคำประชานุเคราะห์        
12 นางนภาพร  ศิริคำเพ็ง โนนเตาไหหนองแก        
13 นายปานทอง  ภูจีวร หัวดงวิทยา        
14 นางสมศรี  รัตนแสง นาค้อวิทยาคม        
15 นายศิริชัย  โพบุตตะ นาค้อวิทยาคม        
16 นางยุพา  จันทวงศ์ หนองกุงไทยวิทยาคม        
17 นางกันหา  เนินชัด หนองกุงไทยวิทยาคม        
18 นางกัลยา ภูครองนา ชุมชนกุดโดนวิทยาคม        
19 นายวชิระ  เหล่ามาลา ชุมชนกุดโดนวิทยาคม        
20 นางจำปา  อุ่นเพ็ญ โนนสะอาดราษฎร์อำนวย        
21 นางสมจิตย์  ไชยบุดดี โนนสะอาดราษฎร์อำนวย        
22 นางคำมุข  บุญชู หนองแวงประชาสรรพ์        
23 นายสุรเชษฐ์  ไชยทองยศ หนองแวงประชาสรรพ์        
24 นางสมพิตร  เนื่องลี คำมันปลาผดุงวิทย์        
25 นางมยุรา  ปัตตานี คำมันปลาผดุงวิทย์        
26 นางนันทิชา  ปูเวสา หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์        
27 นางสาวเจนจิรา กระธรรม หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์        
28 นางโฉมยง  มาลิสา  ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง        
29 นางวัลภา  คำโสภา ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง        
30 นางสุมาลี  หอมพิกุล หนองกุงศรีวิทยาคม        
31 นายฐิติพงษ์  ช่วงสิมมา หนองกุงศรีวิทยาคม        
32 นางรัชนี  แก้ววิจิตร หนองมันปลาวิทยา        
33 นายสมภาร  บุดดี หนองมันปลาวิทยา        
34 นายทองคำ  อุปแก้ว   หนองแฝกหนองหว้าวิทยา        
35 นางสมาพร  ประสมศรี โคกเจริญวิทยา        
36 นางณัฐกานต์  ภูลายเหลือง โคกเจริญวิทยา        
37 นางมะลิวรรณ  แก้วลี หนองหอไตรราษฎร์บำรุง        
38 นายดาวเรือง แก้วลี หนองหอไตรราษฎร์บำรุง        
39 นายสมัย  ธรรมเกตุ สว่างกิจวิทยา        
40 นางมยุรี  นาสมใจ บ้านหนองไผ่        
41 นางอรพิณ  อุ่นทะยา คำไฮวิทยา        
42 นางทัศนีย์  แสนคำ คำไฮวิทยา        
43 นางวรรณวิภา  จันทะรัตน์ บ้านหนองชุมแสง        
44 นายบุญทอง คำเกลี้ยง บ้านหนองชุมแสง        
45 นางสาวนิรบล  อังครุด สายปัญญาสมาคม        
46 นายสุรพงษ์  เหล่านาคู หนองสรวงวิทยาคม        
47 นายทินกร  ดีพลงาม หนองสรวงวิทยาคม        
48 นางสุดาภรณ์  ปัดชาสุวรรณ โคกเครือวิทยา        
49 นางวนิดา  เกษทองมา โคกเครือวิทยา        
50 นางฮงศิริ  หาวิเศษ หนองใหญ่วิทยา        
51 นางเรืองศักดิ์  ปรีประสาท สว่างศรีโคกครึม        
52 นางจินต์จุฑา  สว่างชุม ไชยวารวิทยาคม        
53 นางทองสุข  เสนาฮาด ท่อนสังวิทยา        
54 นายประดิษฐ์  ศรีอินทร์น้อย เสริมเสาเล้าวิทยา        
55 นางวิยะดา  ศิริเดช บ้านขามวิทยาคม        
56 นางบุษบา  บุรินทร์รัมย์ บ้านขามวิทยาคม        
57 นางคำใหม่  ศรีลำใย บ้านโคกศรี        
58 นายวราพงษ์  ภูเมฆ บ้านโคกศรี        
59 นางปนัฎดา  บุญเสนาะ ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร        
60 นางพิสมัย  ภูสมนึก ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร        
61 นายสนิท  ภุงามเงิน เชียงสาศิลปสถาน        
62 นางแจ่มจันทร์  ภูเนตร เชียงสาศิลปสถาน        
63 นางมุจรินทร์  ภูขันสูง บ้านเว่อวิทยานุกูล        
64 นางสุวิต  สีนวนแสง บ้านเว่อวิทยานุกูล        
65 นายบุญเติม  ภูแต้มนิล บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์        
66 นางสาวกาญจนา  เหล่านิล บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์        
67 นายสุรศักดิ์  ภูทะวัง เชียงงามวิทยาคาร        
68 นางสมจิต  อินทร์แสง ชุมชนบ้านป่าแดง        
69 นางสุพรรณิการ์  นาชัยฤทธิ์ ชุมชนบ้านป่าแดง        
70 นางศยมน  หอมชื่น นาแกราษฎร์อำนวย        
71 นางกรรณิการ์  ไร่ผล นากุงวิทยาเสริม        
72 นายวรพล  ดีรักษา คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์        
73 นายคำพอง  สืบกินนอน คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์        
74 นายอัมพร  นาคสุนทร ป่าหวายศึกษา        
75 นางประนอม  จรทะผา หัวหินราษฎร์บำรุง        
76 นางบังอร ภูลวรรณ หนองแสงวิทยา        
77 นายวิมาลย์  ประไพรเพชร บ้านหาดทรายมูล        
78 นายสงวนศักดิ์  มาประจักร บ้านหาดทรายมูล        
79 นางลัดดา  เรืองเลิศ โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์        
80 นางสาวฐิฌากร  เหมกุล ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา        
81 นางสุมาลี อะโน ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา        
82 นางปภาวรินทร์  สายเสมา ยางอู้มวิทยาคาร        
83 นางอโณทัย  เจริญสรรพ์ ยางอู้มวิทยาคาร        
84 นางอรัญญา  จันทะสาร สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง        
85 นายทินกร ศรีชาด ชุมชนกุงเก่าราษประสิทธิ์        
86 นายนริศร เชื้ออัญ ชุมชนกุงเก่าราษประสิทธิ์        
87 นางพูนทรัพย์  ไพรสณฑ์ ท่าคันโทวิทยายน        
88 นายสุริยา  จันทร์นคร ท่าคันโทวิทยายน        
89 จสอ.สุพจน์  แฝงศรีจันทร์ บ้านคำแคน        
90 นางสาวสมพร  โยธาฤทธิ์ บ้านหนองแซง        
91 ยางเสริมสุข  ยลประสงค์ บ้านหนองแซง        
92 นางสุภาพร  นามรักษา ธนาศิริวัฒนาศึกษา        
93 นางสาวปุณฑริก์ สุทธิชาติ ธนาศิริวัฒนาศึกษา        
94 นางนงคราญ  กองปัญญา อนุบาลชุลีพร        
95 นางเจียวเพชร  เจริญชัยเปรมปรีดิ์ อนุบาลชุลีพร        
96 นายอนุชา  นาแถมทอง เพชรผ่องพันธุ์วิทยา        
97 นางมยุรา นาทองบ่อ เพชรผ่องพันธุ์วิทยา        
98 นางแอ๊ปเปิ้ล สังฆมณี รวมบัณฑิตศึกษา        
99 นางจินตนา ทะราช รวมบัณฑิตศึกษา        
100 นางสาววาสนา ฤทธิ์มนตรี รุ่งรัศมีเดชาวิทย์        
101 นายสมัย  ปัญญา นาบงวิทยา        
102 นางสาวอัญชลี  ภูคงคา นาบงวิทยา        
103 นางไพฑูรย์  ภูมิโคก บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา        
104 นายบรรลุ  เฉิดเรียง สระแก้ววิทยานุกูล        
105 นางกาญจนา  ภูอวด ไชยศรีเรืองวิทย์        
106 นางสิงห์  แสงจรัญ ไชยศรีเรืองวิทย์        
107 นางทองคำ  อุปแก้ว หนองแฝกหนองหว้าวิทยา        
108 นางแย้ม  ใจสู้ศึก พรมลีศรีสว่าง        
109 นางสาวศศิธร  ศรีวงษ์แวง พรมลีศรีสว่าง        
110 นางเสาณีย์  ภูครองพลอย ภูฮังวิทยาคาร        
111 นางวชิรภรณ์  สุภารี บ้านหนองบัวแดง        
112 นางธารายาห์  ดัสกรณ์ บ้านนางาม        
113 นางสายใจ  สีนาทอง นามูลสมบูรณ์วิทย์        
114 นายทรงพล  สินธุไสย หนองแข้วิทยา        
115 นางวนัชวรรณ  บุญโต หนองแข้วิทยา        
116 นางพลอยระวี  อนุสรณ์ คำขามวิทยา        
117 นางปราณี  สังฆมณี คำขามวิทยา        
118 นายวีระชัย  มูลรัตน์ นาอวนวิทยาสิทธิ์        
119 นายนิยม  บุญหล้า สำราญ-ประภาศรี        
120 นางวรารัตน์  เชื้อกาวงศื สำราญ-ประภาศรี        
121 นางกัญญาณัฐ ตระการ ไทรทองวิทยาคาร        
122 นางอารมณ์รัตน์ วิชัย  คำโอง        
123 นางรัศมี  ภูงามแสง นาดีหลุมข้าววิทยา        
124 นางสุภานี  ชนะกาญจน์ โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา        
125 นาวงจิตกร สมนึก โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา        
126 นางกฤษณา อัครโคตร อนุบาลลำปาว        
127 นางสาวอภัสรา ภูจอมผา อนุบาลลำปาว        
128 นางสาวพัชรี โพธิ์พินิจ  กิตติรวี        
129 นางสาวกาญนา เหล่าลาภะ  กิตติรวี        
130 นายคมเพชร บุตรพรม อนุบาลธษพลศึกษา        
131 นายเมตตา เทพสิงห์ อนุบาลธษพลศึกษา        
132 นางพิกุล  โสภาพรหม อนุบาลพรวิรุฬห์        
133 นางสาวประครอง วังคาม อนุบาลพรวิรุฬห์        
134 นางสาวสุจิตรา  พลตื้อ ธนพรวิทยา        
135 นายพลสันต์    พลาศรี ธนพรวิทยา        
136 นางนาฏลดา สำราญรื่น อนุบาลพรประดิษฐ์        
137 นางอุดมพร  โพธิ์ศรี อนุบาลพรประดิษฐ์        
138 นางสาวฐิติรัตน์  แสนตู้ลาน เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์        
139 นายวรากร  ภูยะตะ เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์        
140 นางสาวสุภาวดี มุลวิไล เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์        

หมายเหตุ  นอกจากที่แจ้งแล้ว  ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนนำโน๊ตบุ๊ค ที่สามารถเชื่อมต่อWIFI ได้ ไปด้วย

Read more...
Previous
Next
 • การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู สพป.กส.2

  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู สพป.กส.2

 • ผอ.เป็นประธานเปิดงาน 0pen Forum ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง

 • TABLET ยกระดับการเรียนการสอน สพป.กส.2

  TABLET ยกระดับการเรียนการสอน สพป.กส.2

 • นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

  นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานในการประ

 • ผอเขต. ประธานรับมอบทุนสนุบสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนางามแก่นลำดวล

  ผอเขต. ประธานรับมอบทุนสนุบสนุนโครงการเลี้ยงไ

 • ผอเขต. ประธานรับมอบทุนสนุบสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนางามแก่นลำดวล (2)

  ผอเขต. ประธานรับมอบทุนสนุบสนุนโครงการเลี้ยงไ

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู สพป.กส.2

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู สพป.กส.2

10 กันยายน 2555 บ่าย พบปะผู้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู สพป.กส.2 พื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แด่ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร ณ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

Read more...

ผอ.เป็นประธานเปิดงาน 0pen Forum ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม

5 ก.ย. 55 ผอ.เป็นประธานเปิดงาน 0pen Forum ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักโดยใช้การศึกษาบทเรียน ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ณ สถาบันพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

{gallery}event/2012/10092012{/gallery}

 

Read more...

TABLET ยกระดับการเรียนการสอน สพป.กส.2

TABLET ยกระดับการเรียนการสอน สพป.กส.2

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เปิดอบรมและวิทยากรบรรยายหน่วยที่ 1 การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(TABLET) ยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครู ป. 1 โรงเรียนสังกัด สพป.กส.2 รุ่นที 2 วันที่ 30 สิงหาคม- 1 กันยายน 2555) ณ โรงแรมชนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.460042407350077.105665.272852732735713&type=1

 

 

 

Read more...

นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กส.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กส.2เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอำเภอยางตลาด 2 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ สพป.กส.2ให้สูงขึ้นและเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศในการร่วมใจกันพัฒนา สพป.กส.2 

 

ให้เป็นสำนักงานที่เข็มแข็งและมีคุณภาพต่อไป และในการนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง โดยมี นายประยูร มังสังคำ เป็น ผอ.ร.ร. โรงเรียนนี้มีจุดเด่นที่ชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร คุณครู และชุมชน ส่งผลให้คะแนนโอเน็ตได้ลำดับที 1 ของเขตพื้นที่ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ โดยมี นายบุญชม ภูหัวไร่ ผอ.ร.ร. ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนหนองบัวหน่วยมีจุดเด่นที่นักเรียนทุกคนมีกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน ผอ.ร.ร.และคณะครูส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ซึ่งฝังตัวอยู่ในโรงเรียนนี้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งสร้างความไว้วางใจและความศรัทธาให้ชุมชนได้เป็นอย่างดีNantira Metta -ข่าว-

Read more...
Previous
Next
next
prev

ประกาศรายชื่อผู้ได้เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2555

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
บัญชีรำยชื่อผู้ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำร่วมมำตรกำรปรับปรุงอัตรำกำลังของส่วนรำชกำรโครงกำรเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 (1 ตุลำคม 2555)สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแนบท้ำยประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2555 

(เฉพาะ สพป.กส.2 ลำดับ 333-370 นะขอรับ )
333 ธงชัย นาถมทอง ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
334 ปราโมทย์ ธรรมสินธุ์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
335 นพดล พลจารย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
336 ชุมพล บุตรพรม ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
337 อัศวิน ชนะกาญจน์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
338 เรืองศิลป์ เกียรติเจริญ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
339 พัชราภรณ์ บุญเสนาะ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
340 อาพร ภูผาจิตต์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
341 ประเสริฐ ผาลา ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
342 ราตรี ภูงามทอง ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
343 บุญยก เศษสุ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
344 นิตยา ทิพนนท์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
345 ประยุทธ โพธิ์ศรีแก้ว ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
346 อารี พงษ์สุทธฺโสภา ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
347 ฉลอง วันดี ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
348 ผดุง ดอนละคร ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
349 เตือนใจ ภูจักนิล ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
350 วรรณพ ศุภนัส ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
351 ปรเมศวร์ ภูมุลเมือง ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
352 ศุภชัย ตะโก ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
353 ประยงค์ ศรีลาใย ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
354 สมชาย เชยชัยภูมิ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
355 เฉลิม นาสินสร้อย ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
356 พูนยศ ภูมาตย์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
357 สมพงษ์ ภูนายาว ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
358 วิจิตร อุ่นประเดิม ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
359 สาราญ มุระดา ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
360 อนงค์ ภูมุลเมือง ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
361 จาลอง ภูหงส์สูง ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
362 ผ่องศรี ไพรินทร์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
363 ฐานิดา ป้านภูมิ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
364 วรภา ธารเพิ่ม ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
365 ปวีณา ชัยแสนท้าว ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
366 วินัย สุธรรมมา ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
367 สุรชัย บัณฑิต ผู้อานวยการโรงเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
368 ทองไสย์ ไขแสง ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
369 ณัทมน ภูกระบิล นักจัดการงานทั่วไป สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
370 เสาวลักษณ์ เดชบุรัมย์ ครู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

เขตอื่นๆพร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/469.rar
 :: ข่าวประกาศจาก สพฐ ดูทั้งหมด
 

 

Additional information